Niech zamieszka w was bogactwo nauki Chrystusa: pouczajcie z całą mądrością i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w waszych sercach. I cokolwiek czynicie słowem lub czynem – wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu. Kol 3,16-17

FORMACJA REKOLEKCYJNA


1. Krok pierwszy - REO (Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy) - zmiana podejścia do wiary z tylko rozumowego do rozumowego połączonego z sercem. Zakochanie się w Jezusie. Doświadczenie miłości Ojca. Przyjęcie Jezusa jako Pana, ale także zaprzyjaźnienie się z Nim jako naszym Bratem. Modlitwa o Odrodzenie w Duchu Świętym.

2. Krok drugi - rok po REO - UZDROWIENIE WSPOMNIEŃ - rekolekcje uzdrawiające rany serca. Dzięki tym rekolekcjom zaczynamy otwierać się na relacje z innymi braćmi i siostrami bez bagażu własnych zranień. Dzięki wolności wewnętrznej otwieramy się na radosną służbę Kościołowi.

3. Krok trzeci - rekolekcje zapalające i uzdalniające nas do owocnej służby (do wyboru): Kurs Animatora lub Kurs Modlitwy Wstawienniczej (lub rok po roku jedno i drugie).

4. Krok czwarty - dla odkrywających dar nauczania, katechizowania - Kurs Wiedzy Biblijnej, a po nim Kurs Katechetyczny. Oba kursy prowadzone są w formie wykładów na UKSW. Gruntują znajomość Biblii jak i sposobów skutecznego przemawiania.

Oprócz podstawowych rekolekcji jest także wiele weekendowych lub tygodniowych kursów uzupełniających formację .


FORMACJA INDYWIDUALNA - CODZIENNA


1. Osobista modlitwa - codzienne spotkanie z żywym Bogiem.
2. Codzienne studium Pisma Świętego.
3. Regularne uczestnictwo we wspólnocie.
4. Regularne korzystanie z sakramentów świętych (szczególnie pojednania i Eucharystii).
5. Podejmowanie służby w Kościele, w parafii, we wspólnocie.